Dũng Taylor: ‘Hy sinh cái tôi để gìn giữ hạnh phúc gia đình’