6 câu nói thần thoại về công nghệ mà bạn không nên tin